ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  มีมติพิจารณาอนุมัติ ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น