การวิจัยและพัฒนาเรื่อง ภูมิปัญญาการแสดงลำตับเต่าสู่ศิลปะการแสดงร่วมสมัย

งานวิจัยการศึกษา
เรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเรื่อง ภูมิปัญญาการแสดงลำตับเต่าสู่ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
เจ้าของผลงาน : 
สุริยา บรรพลา
พุธ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

บทคัดย่อ :

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในองค์ประกอบการแสดงเป็นเรื่อง  ลำตับเต่าไทยเลย  2)  เพื่อประยุกต์องค์ความรู้เดิมที่เป็นภูมิปัญญาเฉพาะอัตลักษณ์  จากองค์ประกอบแสดงเป็นเรื่องลำตับเต่าไทยเลย  ให้เข้ากับยุคสมัย  กลุ่มเป้าหมาย เลือกผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการให้ข้อมูลด้านภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในองค์ประกอบลำตับเต่าไทยเลย  ได้แก่  หัวหน้าคณะ  พระเอก  นางเอก  และตัวประกอบ จำนวน 15  คน  และใช้คณะลำตับเต่าบ้านน้ำพรซึ่งเป็นคณะที่มีความสมบูรณ์ด้านองค์ประกอบของคณะแสดงที่ยังเหลืออยู่  ใช้วิธีวิจัยและพัฒนาเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาข้อมูลเอกสาร   การศึกษาภาคสนาม  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การสนทนากลุ่มย่อย   เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์และแบบสันทนาการ  การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาแบบพรรณาวิเคราะห์  (Descriptine  Analysis)

 

ใส่ความเห็น