ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ตามรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
สมัครด้วยตนเอง วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิต-และประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศ เกณฑ์และเงื่อนไขสอบผ่านภาษาต่างประเทศ-ป.เอก-ผ่านสภามหาวิทยาลัย

ใบสมัครบัณฑิต

ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์บัณฑิต

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์บัณฑิต

ใส่ความเห็น