ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ”

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและ กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Researd Expo 2021)” ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย”

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ ในงานดังกล่าว สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานขอให้ส่งแบบตอบรับตามเอกสารดังแนบ กลับมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการต่อไป.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH