ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณาจารย์ที่สนใจดำเนิน ขอทุนวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น จึงขอประชาสัมพันธ์งบประมาณการขอรับทุนวิจัย ดังนี้

  1. ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท รายละเอียดตามประกาศหมายเลข 1
  2. ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2505 รายละเอียดตามประกาศหมายเลข 2
  3. ทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภท “ทุนวิจัยในชั้นเรียน” งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท รายละเอียดตามประกาศหมายเลข 3
  4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามตามเอกสารดังแนบที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น