ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกําเนิดในปี 2536 ด้วยเงิน บริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจํานวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อน้ําดอกผลมาใช้ในการส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มูลนิธิฯ

บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2553 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดแจ้งให้อาจารย์และ นักวิจัยในสถาบัน/หน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วกันเพื่อผู้สนใจจะได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตาม แบบฟอร์มที่แนบมา โดยส่งแบบฟอร์มมาที่

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ฝ่ายเลขานุการะ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 564 7000 ต่อ 81815 โทรสาร 02 644 8134 กําหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2553

เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น