การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม:โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุม ถ่ายทอดแผนความเชื่อมโยง การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม:โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาชิราลงกรณ์ เพื่อบรรยายและชี้แจงการเขียนโครงการ และการดำเนินโครงการดังกล่าว นั้น

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับคณาจารย์ผู้ที่สนใจสามารถเขียนข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยบันทึกนำส่งโครงการ เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและกิจการพิเศษ

ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการจัดทำโครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ที่ได้เว็บไซต์กองนโยบายและแผน เลือกหัวข้อยุทธศาสตร์ฯท้องถิ่น

ใส่ความเห็น