คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร (4 ปี)  10 สาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts (English)  ช่องทางอาชีพ : นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  ด้านการสื่อสาร การแปลและด้านการสร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ นักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตามประกาศของหน่วยงานต่างๆ นักวิเคราะห์และนักวิชาการทางภาษาอังกฤษ นักวิจัยทางภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์และงานอื่นที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Bachelor of Arts (Business English )                  ช่องทางอาชีพ :  ธุรกิจการโรงแรง ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน พนักงานธุรการ พนักงานฝ่ายการตลาด  พนักงานฝ่ายการประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้า หรือธุรกิจบริการอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  เป็นต้น

3.สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  Bachelor of Arts (Chinese and English for Communication) ช่องทางอาชีพ :  นักแปล ล่าม ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ สายการบิน สถานทูต กรมการอาเซียน โรงพยาบาล โรงงาน สำนักงานกฎหมาย ธนาคาร สำนักพิมพ์ เป็นต้น

4. สาขาวิชาภาษาไทย Bachelor of Arts (Thai) ช่องทางอาชีพ : พนักงานประจำกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร นักเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ นักเขียนอิสระ นักวิจารณ์วรรณกรรม นักประชาสัมธ์ นักวิชาการวัฒนธรรม นักข่าว ผู้ประกาศ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ พิธีกร นักเขียนบทสารคดี ครูภาษาไทย นักเขียนบทละครโทรทัศน์ นักวิชาการภาษาไทย ด้านวรรณกรรมและสื่อสารมวลชน

5. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน Bachelor of Arts (Community Development) ช่องทางอาชีพ : นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนสังกัดหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาลและแผน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม นักวิจัยสังกัดสถาบันต่างๆ รวมทั้งนักวิจัยอิสระ นักพัฒนา ผู้ประสานงานโครงการพัฒนา พนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทธุรกิจ อุตสาหกรรม ห้างร้านต่างๆ ครูผู้ช่วย ครูศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเกณฑ์ ครูผู้สอนในโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เป็นต้น

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

1.สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Arts) ช่องทางอาชีพ : นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบแอนิเมชั่น นักออกแบบสื่อออนไลน์  นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบสื่อโฆษณา ช่างภาพอาชีพและอิสระ นักออกแบบภาพยนตร์ นักออกแบบดิสเพลย์ ผู้กำกับภาพยนตร์หรืออาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก และสามารถต่อยอดอาชีพครูได้ 

2.สาขาวิชาทัศนศิลป์ Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)            ช่องทางอาชีพ : นักออกแบบสร้างสรรค์ นักวิชาการศิลปวัฒนธรรม ครูอาจารย์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ ผู้ประกอบการและธุรกิจศิลปะและการออกแบบ นักวิชาอิสระ ศิลปินอิสระ เขียนภาพเหมือน ล้อเลียน เขียนภาพประกอบ ปั้น หล่อ ภาพพิมพ์ ธุรกิจส่วนตัว ออกแบบศิลป์ ผ้าบาติก งานกระดาษ กระจก ของที่ระลึก งานตกแต่ง ออกแบบสิ่งแวดล้อม ออกแบบคิดโฆษณา นักวิจารณ์ศิลปวัฒนธรรม งานเซรามิค นักถ่ายภาพ ออกแบบเสื้อผ้า เครื่องประดับ งานบันเทิง เป็นต้น

3.สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  Bachelor of Fine and Applied Arts (Music)ช่องทางอาชีพ : ข้าราชการฝ่ายดนตรี ครู-อาจารย์สอนดนตรี ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โปรดิวเซอร์(Producer) นักแต่งเพลง(Song Writing) นักร้อง-ประสานเสียง นักธุรกิจดนตรี ผู้ควบคุมการบันทึกเสียงในสตูดิโอ (Sound Engineer) เป็นศิลปินในรูปแบบที่หลากหลายแนวเพลง(Artist) ผู้จัดการศิลปิน(Manager Artist) ผู้ควบคุมเครื่องเสียงกลางแจ้ง(Live Sound) เจ้าของธุรกิจห้องซ้อมดนตรี-เครื่องเสียงและอื่นๆ นักจัดรายการวิทยุ(DJ) ทำงานด้านครีเอทีฟ เช่น แต่งเพลงประกอบโฆษณา แต่ง-เรียงเรียงเพลงองค์กร ประพันธ์และออกแบบเสียงประกอบภาพยนต์ (Film scoring-Sound designer) เป็นต้น

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

สาขาวิชานิติศาสตร์ Bachelor of Laws (Laws) ช่องทางอาชีพ : หน่วยงานภาครัฐ เช่น นิติกรประจำหน่วยงานราชการและรัฐวิสหกิจ องค์การมหาชน พนักงานคดีปกครอง เจ้าพนักงานคดีศาลยุติธรรม พนักงานสอบสวน (ตำรวจ) นายทหารพระธรรมนูญ เจ้าหน้าที่บังคับคดี เจ้าพนักงานงานคุมประพฤติ พนักงานราชการ ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หน่วยงานเอกชน เช่น นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา เป็นต้น

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Bachelor of Public Administration (public Administration) ช่องทางอาชีพ : เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ประจำศาลปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรอิสระต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา Master of Arts (English Studies) ช่องทางอาชีพ : ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษในแต่ละหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้านการสื่อสาร การแปล และด้านการสร้างนวัตกรรมทางภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ นักวิเคราะห์ และนักวิชาการทางภาษาอังกฤษ นักวิจัยทางภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาพัฒนาสังคม Master of Arts (Social Development) ช่องทางอาชีพ : นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักบริหารในองค์กรต่างๆ นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิจัย นักประเมิน นักวางแผนพัฒนา อาจารย์และนักวิชาการในสถาบันอุดรศึกษา

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ  ระดับปริญญาเอก1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค Doctor of Philosophy (Regional Development Strategies) ช่องทางอาชีพ : นักยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเกษตร นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ ครู อาจารย์ นักวิจัย/นักประเมิน

 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม Doctor of Philosophy (Social and Development)  ช่องทางอาชีพ : นักบริหารของหน่วยงานงานพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ นักวางแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประเมิน นักปฏิบัติการด้านนวัตกรรมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน การจัดสวัสดิการสังคม ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ผู้นำสังคม เป็นต้น

 

สถานที่รับสมัคร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น(ทุกวัน  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41126-41132                     0-4281-3060 โทรสาร 0-4281-3060

 

ใส่ความเห็น