โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Manament : KM)

โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Manament : KM)

เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการทำโครงการตามพันธกิจ

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น