ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจําปีการศึกษา 2563

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จํากัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อนําความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยให้นักศึกษาที่สนใจกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของมูลนิธิฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียงความในหัวข้อเรียงความ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต” โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ทาง www.nanmee.com  ใบสมัคร  >>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

 

ใส่ความเห็น