การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2564

รประชาสัมพันธ์เด็กและเยาวชน ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนใจและ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ส่งแบบสมัครคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2564 จํานวน 5 ด้าน คือ

  1. ด้านวิชาการ
  2. ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
  3. ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ
  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ
  5. ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
  • เพื่อรับโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณบัตร และเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งแบบสมัครคัดเลือกเพื่อรับการ พิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชน ที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2564 โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามแบบฟอร์มที่กําหนดพร้อมเอกสารหลักฐานผลงานต่างๆ และให้ หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้รับรองคุณสมบัติและลงนามรับรองในใบสมัครและเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ไปยังสํานัก อํานวยการ (กลุ่มช่วยอํานวยการและประสานราชการ) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10200 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 9  ตุลาคม 2563 กรณีส่งใบสมัครและเอกสาร ทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งผลงาน หรือ กรณีให้ฝ่ายงานทุนการศึกษา ดําเนินการส่งแบบฟอร์มใบสมัครฯไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ หรือส่งได้ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2563 <<<เอกสารเพิ่มเติม>>>

ใส่ความเห็น