12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยสํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รัฐบาลเห็นสมควรดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ในการนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงให้ดําเนินการดังนี้

  1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านอาศารสํานักงาน ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งตกแต่งซุ้มและประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายสําคัญให้สวยงาม ตามห้วงระยะเวลาที่เห็นสมควร
  2. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอําเภอ อาคารสํานักงานหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ําเงินพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สําหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่คอยดูแล ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่หน่วยงานเมื่อเสร็จพิธีฯ พร้อมประดับ ตกแต่งซุ้มและถนนสายสําคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบตามที่เหมาะสม
  3. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมรายชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานและที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสํานักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
  4. เชิญชวนบุคลากรและประชาชน (ตามความสมัครใจ) แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH