การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กำหนดวันลงคะแนน

กำหนดวันลงคะแนน
ลงคะแนนในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องปะรชมสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี

การลงคะแนนล่วงหน้า
กรณีผู้มีสิทธิเลือกได้รับคำสั่งให้ไปราชการ หรือมีความจำเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถมาลงคะแนนในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้ ให้ทำบันทึกขออนุญาตลงคะแนนล่วงหน้า หร้อมแนบคำสั่งหรือเอกสารที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ หรือเอกสารอื่น ๆ ถึงประธานกรรมการรับสมัครและรับลงคะแนนล่วงหน้า เพื่อขออนุญาตลงคะแนนล่วงหน้า ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 เมื่อได้รับอนุญาตให้ผู้นั้นกาบัตรลงคะแนนแล้วพับบัตรหย่อนลงหีบรับบัตรลงคะแนนล่วงหน้า

การนับคะแนน
การนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน ณ ห้องประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี และนับคะแนนเสียงถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเสียงเท่านนั้น

ผลการเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จากผู้มีสิทธิรับการเลือกที่ได้รับคะแนนเสียงสูงตามลำดับหนึ่งถึงสี่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ใส่ความเห็น