โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยท้องถิ่นในจังหวัดเลย งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2563

เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม   2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์  บุคคลากร นักศึกษา ร่วมกันถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดศรีสว่างเทพอรุณ  ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ อนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่ รูปภาพเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น