ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ดอกจานช่อที่ 43)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้มีกำหนดจัดโครงการขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ดอกจานช่อที่ 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันพุธที่ 8  กรกฎาคม  2563 เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัีฏเลย   ตามกำหนดการ  ดังนี้

ใส่ความเห็น