ขอเชิญร่วม โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยท้องถิ่นในจังหวัดเลย งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กําหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจําปี 2563  ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม ขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดศรีสว่างเทพอรุณ  ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ อนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอความร่วมมือจากท่านดําเนินการ ดังนี้

  1. ขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.29 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  2. ขอความร่วมมือนําต้นเทียนพรรษาไปถวายตามวัดที่กําหนดไว้ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 

ใส่ความเห็น