ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับมอบเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่ง เป็นเจ้าภาพร่วม ได้กําหนดจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่าย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และเพื่อเป็นเวทีนําเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพด้านต่างๆ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับโควตายกเว้นค่าลงทะเบียนบทความ จํานวน 8 บทความ แบ่งออกเป็น บทความวิจัยภาษาอังกฤษ 3 บทความ และบทความภาษาไทย 5 บทความ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านได้รับ ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนําเสนอในงานดังกล่าว โดยขอ บุคลากรที่สนใจส่งบทความผลงานวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตาม แบบฟอร์มดังแนบ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยผลงานของนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกตามโควตา 8 บทความ ดังกล่าวข้างต้น สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมนําเสนอผลงานจาก งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เอกสารเพิ่มเติม/รูปแบบงานวิจัย

ใส่ความเห็น