ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัดส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ด้วย นายกีรติ สวยงาม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากสัดส่วนของบุคลากร มหาวิทยาลัย ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานราชการสังกัดงานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีผลให้บุคลากรดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ก่อนครบวาระ ตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยสภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ. 2560 และมีผลทําให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากสัดส่วนของบุคลากร มหาวิทยาลัย ว่างลง 1 ตําแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH