ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (CO/ID-19) กําลังทวีความ รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า ๓๔ ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คน ภายในหลายประเทศแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-19) เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีการร่วมกันของคนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงกําหนดมาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้ท่านแจ้งบุคลากร นักศึกษา ได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป  ดาวโหลดเอกสาร/อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH