ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COMID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COMID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาด รุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID19) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19) ฉบับที่ 1 5 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ .ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออก ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสอบ การส่งผลการเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID19) ดังนี้  ดาวโหลดเอกสาร/อ่านเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น