ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ ชื่อ – สกุล/ประเภท อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่
1

นางชมพูนุท ธีราวิทย์
ตำแหน่งอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6  สิงหาคม  2562
2 นายประกอบ  ผลงาม
ตำแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
29  ตุลาคม  2561
3 นางสาวพรกมล ระหาญนอก
ตำแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา
อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2  ตุลาคม  2562
4 นายธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์
ตำแหน่งอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

24  ตุลาคม  2561

 

ใส่ความเห็น