ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดการดำเนินจัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ให้มีตำแหน่งทางวิชาการและสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิค การเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และขอให้ท่านแจ้งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ  ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 รายละเอียดตามกำหนดการ 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 

ใส่ความเห็น