ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 กำหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน และมาตรา 15 ได้ระบุให้การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ที่ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียน ไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือรางรูปแบบได้ โดยมุ่งเน้นสมรรถนะและความสามารถ เป็นการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกรานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำแนวทางการดําเนินงาน ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิวัยแสะนวัตกรรมได้ลงนามในประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยก็ตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 แสะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนพิเศษ 274 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ กลไกการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้ง วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างอิสระ แต่ธำรงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นประกาศดังกล่าวได้จาก 

http://www.bhes.mua.go.th/pdf/CreditBank/Guidelines-CreditBank-2562.pdf  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น