ประชาสัมพันธ์การยืนส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่าน ระบบบริหารการวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบตามโปรแกรม ที่ 1-16 ดังนี้ 

  1. หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการวิจัยด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) รับผิดชอบ P1-P6 
  2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับผิดชอบ PT-P9, P16
  3. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รับผิดชอบ P10-P11 P12,P16 และมีหน่วยงานย่อย ที่รับผิดชอบโปรแกรมย่อย อีก 3 หน่วยงาน
  4. หน่วยงานและการจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) รับผิดชอบ P13-P15 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมายังท่านได้ยื่นส่งข้อเสนอเชิงหลักการโดยผ่านระบบ NRAIS ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นข้อเสนอเชิงหลักการต้องมีเวลาปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.lru.ac.th/th/ หรือ ในระบบ NRMS ที่เว็ตไซต์ www.nrms.go.th 
  2. หัวหน้าชุดโครงการ (รับเฉพาะชุดโครงการ) จัดส่ง Concept paper (P1-P6) เลือกหัวข้อ “ทุนวิจัย ที่เปิดรับ” เลือก Basic Research Fund (Blue Sky) และดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ
  3. หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการเดี่ยว จัดส่ง Concept paper (PT-P9, P16) แล้วเลือกหัวข้อ “ทุนวิจัยที่เปิดรับ” และเลือกหัวข้อ “ยื่นข้อเสนอ” งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผ่านหน่วยงาน PMU) เลือก Strategic Fund และดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ
  4. หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการเดียวจัดส่ง Concept paper (P10-P11 , P12, P16) แล้วเลือกหัวข้อ “ทุนวิจัยที่เปิดรับ” เลือก Strategic Fund และดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ
  5. หัวหน้าชุดโครงการ (รับเฉพาะชุดโครงการ) จัดส่ง Concept paper (P13-P15) แล้วเลือกหัวข้อ “ทุนวิจัยที่เปิดรับ” เลือก Strategic Fund และดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ

นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหน่วยงานที่รับผิดขอบตามโปรแกรมที่ 1-16 ได้จาก เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.tru.ac.th/th/ หรือในระบบ NRMS ที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น