ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ใน ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันและขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานขอให้ส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ดำเนินการต่อไป  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น