ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

ตามที่วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : SCAN” ซึ่งมีคุณภาพจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ อยู่ในช่วงขอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 2567 นั้น เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์และ นักวิชาการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการซึ่งได้เปิดรับพิจารณา บทความวิจัย บทความวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 จึงขอเชิญชวนคณะอาจารย์ และนักศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง WWW.Scaistu.ac.th หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.php/sca) พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH