ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมนเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุม วิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโลกไร้พรมแดน” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสาขาที่เปิดรับผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอ ได้แก่ ด้านภาษา วรรณกรรม และคติชน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษา อาเซียน) ภาษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา และสหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านอื่นๆ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้ง ความประสงค์ในการนำเสนอบทความวิชาการและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ทาง E-mail : hssuc.msu@gmail.com กำหนดส่งบทความวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ ไม่ประสงค์นำเสนอบทความวิชาการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี โดยแจ้งความ ประสงค์ยังอีเมล์ข้างต้น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.human.msu.ac.th/hssuc/ และตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH