ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (IEC 2019): The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education”

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ แบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับniversiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมวิชาการทางการศึกษา และได้ปรับ เปลี่ยนชื่อการประชุมวิชาการข้างต้น เป็น Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” จัดระหว่างวันที่ 12 – 13  ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการด้าน การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยการนำเสนอผลงานทั้งสองแบบ ผู้นำเสนอสามารถเลือก พูดนำเสนอด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.psued.org และพร้อมนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมประชุมขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด หากมีข้อสงสัย เพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและ นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 07 428 9211  โทรสาร 0 2428 9228 e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น