ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวารสาร ที่เกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย สาขาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาวิชานาฏศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ของคณาจารย์ นิสิต และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อวิชาชีพศิลปกรรม ศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วารสาร ปีละ 2 ฉบับ โดยปัจจุบันวารสารศิลปกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ จากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journat Citation Index (TCI) Centre) เป็นวารสารวิชาการกลุ่มที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เสนอผลงานบทความวิชาการ และบทความ วิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เวปไซต์ Thailo หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/user/register และลงทะเบียนการส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/submission/wizard หรือติดต่อ คุณนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์ โทรศัพท์ 02-260-0123 ต่อ 148 รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH