ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๕

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “ งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to create Future prospect) ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการ วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยส่งแบบตอบรับได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทาง E-mail : research fruihotnmail.com หรือโทรสารหมายเลข 077-513341และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.conference,sru.ac.th/sruconference 2019/  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น