ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุคดิสรัปชัน: การปรับตัวของ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้สภาวะของความท้าทาย” ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30  น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ จากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และสถาบันต่อไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอความประชาสัมพันธ์ และขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH