ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดทำ วารสาร HUSO Journal of Humanities and Social Sciences เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร HOSO Journal of Humanities and Social Sciences ทั้งนี้ ต้องเป็น บทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความ พร้อมแบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย มายังกองบรรณาธิการวารสาร HUSO Journal of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10020 หรือ E-mail: husojournalpnru@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น