ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินงานจัดทำวารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ได้ใช้เป็น สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย มุ่งเน้นสาขามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน โดย เปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารวิชาการฉบับนี้ ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ ๒ : วารสารที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้การตีพิมพ์บทความมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ บทความละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และค่าสมาชิกปีละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) บทความที่ตีพิมพ์จะมี การตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://research.dru.ac.th/hjournal/index.php หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร. 02440 1801 ต่อ 2141  e-mail : journal.human@dru.ac.th  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น