ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ด้วย วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดการเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการสำหรับ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยที่สนใจ สามารถส่งบทความ ผ่านระบบ https://bit.ly/2LTY5m ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายบละเอียดเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น