ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์

ด้วย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดทำวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการ และผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัย โดยกำหนดออกวารสาร บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์ ปีละ 3 ฉบับ ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความ ปริทัศน์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://pubadm.crru.ac.th/pub web2020/pubjo และจัดทำตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 8119 2665  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น