โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในวันศุกร์ที่ 6  มีนาคม  2563  ณ ห้แงประชุม  ชั้น 2  อาคารเรียนรวม  18  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ดร.วิไล ผิวมา และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์  มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น