สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์)

 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19 (CSD สัมพันธ์) เรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ซึ่งทางสาขาได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 2 กิจกรรม และได้รับรางวัล ดังนี้

  • “การใช้เครื่องมือสื่อสารความคิด”  ได้รับรางวัลระดับ “ดีเยี่ยม” ผู้ได้รับรางวัลคือ นายวีรพัฒน์ อ่อนแก้ว

  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี ได้ระดับ “ดีเด่น”ผู้ได้รับรางวัลคือ นายวีรพัฒน์ อ่อนแก้ว และนางสาวยุวเรศ เทศสุวรรณ์

ใส่ความเห็น