ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Smart Start Idea by GSB Startup

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ (IDEA WoW) โจทย์ประจําเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ตามแนวทางที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดําเนินโครงการ GSB Innovation Club ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ เข้าร่วมโครงการ Smart Start idea by GSB Startup สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ต้องการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ (IDEA WoW) โจทย์ประจําเดือนมกราคม คือ “นําเสนอของเล่น หรือ เกม เสริมทักษะ สร้างรายได้” เพื่อชิงทุนการศึกษา จากธนาคารออมสิน สามารถส่งคลิปวิดีโอและ CD เข้าร่วมการ ประกวด ได้ที่ นางสาวณัฐณิชา แก้วรัตน์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อีเมล์ Lrubi,loeiagmail.com ภายใน เวลา ๑๘.๐๐ น.วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ใส่ความเห็น