ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชน จีน สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย0251/2562

รายละเอียดทุน

ใส่ความเห็น