โครงการ “เปิดบ้านมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562 (LRU Open House’62)

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดำเนินโครงการ “เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562 (LRU Open House’62)  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องประชุมสัมมนา  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รูปภาพ