ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบมุ่งด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “การจัดการศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของ การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนํากรอบแนวคิดและสาระ ของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนําไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อจัดทําแผนพัฒนา/บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอนได้อย่างสอดคล้อง และ 4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการประเมินตนเองและเขียน รายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

จึงขอเรียนเชิญ ท่านหรือผู้แทนมหาวิทยาลัยของท่าน จํานวน 9 ท่าน เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีสิทธิ์เบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่านได้ตามระเบียบของทางราชการ และ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับไปที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ทาง e-mail : garru2561@gmail.com ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น