ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย ความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดําเนินการจัดการ ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” Humanities and Social Sciences: “Innovation for the Creative Economy” ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ความคิด และมุมมอง ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อให้เกิดการพัฒนา การเรียนรู้ ของประชาชนในท้องถิ่น เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม น้อมนําแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ เปิดโอกาส ในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทํางานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม/ชุมชนมากขึ้น ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นยังสามารถนําไปปรับใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการได้ พร้อมทั้งเป็นกลไกสําคัญในการ เชื่อมโยงงานวิจัยของไทย สู่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ และเชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจ และสังคมต่อไป

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับฟังการเสวนางานศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่ Best Practiceและเสนอผลงานวิจัย โดยไม่มีค่าลงทะเบียนสําหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถ เข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ จากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://husoccon.snru.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สํานักงาน คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรืออาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ โทรศัพท์ 08 1768 6516 และ อาจารย์นภาไลน์ ตาสาโรจน์ โทรศัพท์ 08 1060 3218 เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น