ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to create Future prospect) ครั้งที่ 15 วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการ วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยส่งแบบตอบรับได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทาง E-mail : research sru.aohotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 077-913341และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019/ เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น