การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณโครงการลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณโครงการลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ผลิต:โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2562 นี้ บันทึกนำส่ง เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผ่านภาควิชาและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

SWOT-สู่การขับเคลื่อน
พื้นที่เป้าหมาย-จำนวน-31-หมู่บ้าน
แผนเชิ่อมโยง-ยุทธศาสตพัฒนาท้องถิ่น-63
รายละเอียดยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มเสนอโครงการแผนงานยุทธศาสตร์-63

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH