ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการแสดงในงานนำเสนอผลงานทางดนตรี

ด้วยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีการดำเนินโครงการนวัตกรรมดนตรี โดยโครงการดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานทางดนตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หมู่เรียน ศ. ๕๙๐๘ เพื่อจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดนตรี และทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการแสดงและการบริหารจัดการทางดนตรี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติจริงและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แก่สาธารณชน โดยมีกำหนดการจัดแสดงในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ใส่ความเห็น