ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดําเนินการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การให้ทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อนําผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ ตามประกาศที่ ๐๒๐๖/๒๕๖๐ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH