ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): The 8th PSU Education Conference &qth Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education”

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ ๐๕๒๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ได้แจ้ง เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอ แบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference Growth 

Mindset, Innovative, and Integrated WorkReady Educationนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมวิชาการทางการศึกษา และได้ปรับ เปลี่ยนชื่อการประชุมวิชาการข้างต้น เป็น Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium Growth Mindset, Innovative, and Integrated WorkReady Educationจัดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอส่งโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการด้าน การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยการนําเสนอผลงานทั้งสองแบบ ผู้นําเสนอสามารถเลือก พูดนําเสนอด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.psued.org และพร้อมนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมประชุมขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด หากมีข้อสงสัย 

เพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสํานักการศึกษาและ นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 ๗๔๒๘ ๙๒๑๑ โทรสาร ๗๔๒๘ ๙๒๒๘ email : wilailuck.p@psu.ac.th nfo www.psued.org  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น