ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ด้วย วารสารการวิจัยกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกําหนดการเผยแพร่ ปีละ ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สําหรับ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยที่สนใจ 

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในหน่วยงาน และผู้สนใจ สามารถส่งบทความ ผ่านระบบ https://bit.ly/2LTIY5m หรือผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH