ขอเชิญส่งบทความเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2 CRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2 ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020) ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนควารู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถ ดูรายละเอียดการจัดประชุม รูปแบบบทความ และการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://icru.nstru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH