งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 คณะมุนษยศาสตร์และสังคมสาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้เกษีณยอายุราชการ  จำนวน  4  ท่าน  คือ  ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน  2  ท่าน  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  ยอดมงคล  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ ทิพรส  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเทศวิชาการ  จำนวน  1  ท่าน  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ สายปิ่น  ที่จะเกษีณยอายุราชการในวันที่  30  กันยายน  2562  นี้  และมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศอายุครบ  60  ปี  คือ Mr.Brian Alvin Jackson

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น